Regulamin (warunki korzystania) sklepu internetowego SWAG42 dla przedsiębiorców

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy SWAG42, dostępny pod adresem internetowym my.swag42.com, prowadzony jest przez SWAG42 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwycięzców 2 / Piętro 1, 03-938 Warszawa, KRS: 0000957590, NIP: 5213960548, REGON: 521519670.

 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Sprzedawca - SWAG42 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwycięzców 2 / Piętro 1, 03-938 Warszawa, KRS: 0000957590, NIP: 5213960548, REGON: 521519670

 2. Klient - przedsiębiorca dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 3. Strona – witryna internetowa prowadzona przez Sprzedawca pod adresem https://swag42.com/

 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę.

 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny na Stronie, umożliwiający utworzenie Konta.

 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.

 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Zwycięzców 2 / piętro 1, 03-938 Warszawa

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sales@swag42.com

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 662 428 687

 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 10 do 17.

§ 4

Wymagania techniczne

Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox, Chrome,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Ceny podane w Sklepie są podane w walucie EUR.

 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

 4. Oferowane do sprzedaży towary oraz ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

  1. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Klienta

  2. Nazwa i adres siedziby Klienta

  3. Adres e-mail

  4. NIP Klienta

  5. Nr telefonu

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 5. Klient ponosi w całości odpowiedzialność za działania swoich pracowników oraz innych osób, którym udostępni hasło i login.

 6. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Konta, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  1. zgodnie z definicją w §2 nie jest przedsiębiorcą,

  2. podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  3. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów

  4. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać produkty do wykonania brandingu,

 2. wypełnić wniosek o przygotowanie makiety projektowej,

 3. uzgodnić układ projektu,

 4. dodać produkt w połączeniu z makietą do koszyka w celu złożenia zamówienia,

 5. określić ilość i adres dostawy oraz dokończyć złożenie Zamówienia.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  1. Przesyłka pocztowa,

  2. Przesyłka kurierska.

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 4. Klient wskazuje w formularzu Zamówienia adres dostawy zamówionych produktów. Sprzedawca nie weryfikuje poprawności wskazanego adresu. Wszelkie koszty związane z podaniem nieprawidłowego adresu dostawy bądź nieodebraniem przesyłki pod wskazanym adresem ponosi wyłącznie Klient

 5. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba że umowa zawarta między stronami stanowi inaczej.

 6. Potwierdzeniem odbioru towaru jest podpis upoważnionego przez Klienta pracownika na dokumencie lub dowód dostarczenia towaru przez przewoźnika.

 7. W momencie odbioru dostawy Klient przeprowadza kontrolę zgodności dostarczonego towaru oraz dokonuje oceny ewentualnych uszkodzeń opakowania.

 8. W przypadku niezgodności zamówionego towaru z dostarczoną przesyłką, Klient sporządza wraz z przewoźnikiem protokół, który po jego podpisaniu przez Klienta oraz przewoźnika stanowi podstawę do złożenia reklamacji. Protokół powinien być przekazany w terminie 14 dni roboczych do Sprzedawcy.

 9. Zamówione w Sklepie produkty pozostają własnością Sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 10

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 11

Ochrona tajemnicy handlowej

 1. Klient zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych, finansowych, organizacyjnych, technologicznych, ekonomicznych oraz innych informacji dotyczących Sprzedawcy, otrzymanych w trakcie współpracy, bez względu na formę ich przekazania, jeżeli informacje takie nie są udostępniane publicznie.

 2. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy ujawnienie informacji następuje na żądanie upoważnionych organów państwowych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. W takiej sytuacji, Klient jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o ujawnieniu informacji w ciągu 7+ dni.

 3. Obowiązek ten rozciąga się na cały okres trwania współpracy, jak również na okres 3 lat od jej zakończenia.

 4. W przypadku naruszenia wskazanego w pkt. 1 obowiązku, Sprzedawca ma możliwość dochodzenia odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez bezprawne ujawnienie informacji poufnych.

§ 12

Reklamacja produktu

 1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona.

§ 13

Klauzula salwatoryjna

 1. Ewentualna nieważność poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień oraz porozumień.

 2. Nieważne postanowienia zastąpione zostają postanowieniami ważnymi, najbardziej odpowiadającymi celowi gospodarczemu postanowień nieważnych.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.10.2022 r.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres e-mail: admin@swag42.com. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie Sklepu.

 4. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikłe z przestojów w realizacji Zamówień. W szczególności Sprzedawca nie odpowiada za utracone korzyści Klienta.

 5. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, ich strony będą starały się je rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Sprzedawcy.

 6. Wszelkie zapytania dotyczące korzystania ze Sklepu należy zgłaszać na adres mailowy: admin@swag42.com.